NIDA.pl
niedziela, 20.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Informacja o terminie składania Wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu „Własny biznes – sposób na życie”.


                                           

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” informuje osoby biorące udział w projekcie „Własny biznes – sposób na życie”, iż w dniach 01-03 grudnia 2010 r. należy złożyć Wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego oraz Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (po dwa egzemplarze w wersji papierowej) wraz z załącznikami.

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie NFR „NIDA” w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Własny biznes – sposób na życie” w godzinach od 8:00 do 16:00 lub przesłać pocztą lub kurierem do Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” przy ul. Rzemieślniczej 3, 13-100 Nidzica.

W przypadku wniosków nadsyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do siedziby NFR „NIDA”.

Do Wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego należy dołączyć następujące dokumenty:

a) Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej,

b) Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy,

c) Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,

d) Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji,

e) Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

f) Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

g) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

h) Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

i) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,

j) Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy

lub

k) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface