NIDA.pl
niedziela, 20.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Zmiana zapytania ofertowego - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Usługa szkoleniowa - wybór hotelu/ośrodka

 

Zamawiający:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

 

 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

z dnia 10.10.2012 r.

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy” w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej,  informuje o zmianie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy oferty dotyczącej wyboru wykonawcy usługi najmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi restauracyjnej w ramach szkoleń: Akademia Przedsiębiorczości Społecznej wszystkie w terminie od podpisania umowy do czerwca 2015 r., zgodnie z ustalonymi programami szkoleń (1 gr. szkoleniowa w 2012 r., 2 gr. w 2013 i 2014, 1 gr. szkoleniowa 2015), w następującym zakresie:

 

I.              Opis przedmiotu zamówienia w ramach usługi hotelarskiej:

 

Wykonawca zapewni dla uczestników szkolenia zakwaterowanie w hotelu/ośrodku spełniającym standard trzygwiazdkowego hotelu położonym nad jeziorem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i oddalonym nie dalej niż 70 km od siedziby Zamawiającego (miasto Nidzica). Dla każdego z 18 szkoleń Wykonawca zapewni maksymalnie 10 pokoi 2-os. ze śniadaniem dla uczestników na jedną dobę oraz 1 pokój 1-os. dla opiekuna grupy (łącznie dla 6 grup: 180 noclegów w pokojach 2-os. i 18 noclegów w pokojach 1-os). Liczba noclegów zostanie określona przez Zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed każdym terminem realizowanego szkolenia.

 

 

II.            W zakresie wymagań warunków :

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

Wykonawcy realizujący usługi w zakresie przedmiotu zamówienia powinni spełnić następujące warunki łącznie dla wszystkich usług wymienionych w przedmiocie zamówienia:

2.1     Zapewnią zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym dla wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach. Pokoje 1 lub 2 osobowe z łazienką (wyposażoną w umywalkę, toaletę, wannę lub prysznic, ręczniki, mydło, szampon), TV, bezpłatny dostęp do internetu.  Temperatura w pomieszczeniach noclegowych – min. 20° C;

2.2   Zapewnią standard minimum 3 gwiazdkowego hotelu /ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego zapewniającego zakwaterowanie, wyżywienie oraz sale dydaktyczne

2.3 Klimatyzowane sale dydaktyczne z wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający, ekran na statywie, flipczart, tablica sucho ścieralna, rzutnik multimedialny, krzesła tapicerowane) powinny mieścić minimalnie 25 osób przy ustawieniu w literę U, z możliwością prowadzenia szkoleń z podziałem na kilka grup. Temperatura w salach 22 – 23°C; sala powinna posiadać warunki do skorzystania z przerw kawowych.

2.4  Wyżywienie (podane w formie bufetu szwedzkiego): 1 dzień szkolenia (obiad – składający się z dwóch dań i deseru wraz z napojami, kolacja),  2 dzień szkolenia (śniadanie, obiad) oraz dodatkowo przerwa kawowa z drobnym poczęstunkiem (woda, soki, kawa, herbata, ciastka) podczas szkoleń – 1 raz dziennie;

2.5 Bezpłatne udostępnienie sali wyposażonej w sprzęt nagłaśniający umożliwiający zorganizowanie wieczoru integracyjnego w postaci karaoke,

2.6  Bezpłatne zorganizowanie wieczoru integracyjnego w postaci ogniska,

2.7  Wykonawca zapewni bezpłatne miejsca parkingowe

2.8  Wykonawca zapewni bezpłatne korzystanie przez uczestników z wyposażenia hotelu/ośrodka, tj. kajaki, rowery wodne, łódki, bilard, korty tenisowe, rowery turystyczne, siłownie – jeśli posiada.

2.9  Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w zaproponowanym przez wykonawcę hotelu/ośrodku celem weryfikacji oferty pod względem jej zgodności z opisem zamówienia, a także pod kątem zabezpieczenia medycznego i sanitarno-epidemiologicznego.

 

 

III.           W zakresie Terminu składania ofert:

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

31.10.2012 r. godz. 11.00

 

Załącznik nr 1

ZMIENIONY FORMULARZ OFERTOWY

 

I.     Dane dotyczące zamawiającego:

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

tel./fax. 89 625 36 51

e-mail: nida@nida.pl

 

II.    Dane dotyczące wykonawcy:

nazwa:                                                                           

siedziba:                                                                        

tel./fax:                                                                          

e-mail:                                                                           

 

III. Stawka brutto za

 

1.    Wynajem sal:

a)  za 1 dzień: cena brutto                  

b) za wszystkie dni szkoleń: cena brutto……………..zł

2.    Nocleg:

a) za 1 osobodobę: cena brutto……………….zł

b) koszt noclegów wszystkich uczestników wszystkich szkoleń: cena brutto ……………………zł

3. Wyżywienie

a) za 1 osobodzień: cena brutto……………………..zł

b) koszt wyżywienia wszystkich uczestników wszystkich szkoleń: cena brutto……………………….zł

 

Razem pkt 1b) + 2b) +3b) ………………………………………………………zł brutto

Słownie: ……………………………………………………………………………………….

 

IV.   O wyborze oferty będzie decydowała cena.

 

Wykonawca oświadcza, że:

 

1. zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz

2. W razie wybrania oferty Wykonawcy zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie realizacji określonym przez Zamawiającego.

3. Przystępując do podpisania umowy nie jest powiązany z zamawiającym, beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

……………………………..                                                   ………………………………..

            czytelny podpis                                                                     miejscowość i data 

 

 

 

Do pobrania:

 

Zmienione zapytanie ofertowe

Zmieniony formularz oferty

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface