NIDA.pl
środa, 16.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Informacja dotycząca składania Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie II”
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” informuje, że wszyscy Beneficjenci, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać
Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.


Dokumenty wymagane do ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:

·         Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – zał. nr 2;

·         Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

·         Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;

·         Zestawienie przychodów i kosztów w formie tabelarycznej lub z ewidencji księgowej obejmujące okres od rozpoczęcia działalności do ostatniego zamkniętego miesiąca, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta pomocy;

·         Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis zał. nr 14;

·         Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – zał. nr 23;

·         Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zał. nr 21.

Wnioski wypełnione elektronicznie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach, w siedzibie Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” w terminie 09 – 11 stycznia 2013 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface